Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ  www.akademiadiversey.pl

Regulamin platformy internetowej akademiadiversey.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa  warunki oraz zasady korzystania z Platformy. 

I. Definicje  

1. Usługodawca: Diversey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305  Warszawa, e-mail: dok.poland@diversey.com , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego pod nr KRS 0000023959, NIP: 522-010-03-44, BDO 000055203, REGON 011112549,  wartość kapitału zakładowego 13.600.000 zł. (dalej Administrator), usług drogą elektroniczną (dalej  Usługi), na rzecz podmiotów korzystających z serwisu dostępnego na stronie  www.akademiadiversey.pl (dalej Akademia Diversey)..  

2. Platforma www.akademiadiversey.pl (zwana dalej „Platformą”), za pomocą której Usługodawca  oraz Pracownicy Diversey umieszczają treści związane z edukacją oraz szkoleniami online. Jest ona  udostępniona pod adresem www.akademiadiversey.pl .  

3. Użytkownik Platformy (zwany dalej „Użytkownikiem”): osoba korzystająca z Platformy.  

4. Administrator: Administratorem zbioru danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO)  jest Administrator. 

5. Treści: materiały merytoryczne, filmy, szkolenia, artykuły udostępniane w Platformie;  

6. Dane: dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz w trakcie  korzystania z Platformy;  

II. Postanowienia ogólne  

1. Platforma jest przeznaczona do korzystania przez Użytkowników w celach edukacyjnych oraz  szkoleniowych.  

2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na Platformie wyraża zgodę na postanowienia  niniejszego Regulaminu.  

3. Rejestrując się na Platformie i/lub zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z  treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.  

4. Platforma jest dostępna w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem prawa do tymczasowych wyłączeń  spowodowanych awarią, konserwacją, aktualizacją lub wymaganiami technicznymi.  

5. Do korzystania z Platformy konieczny jest dostęp do sieci Internet, posiadanie na urządzeniu  standardowego systemu operacyjnego oraz zainstalowanej standardowej przeglądarki internetowej. 

6. Do prawidłowego korzystania z Platformy wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w  przeglądarce internetowej, które można usunąć poprzez odpowiednie opcje dostępne w  przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce  Prywatności.  

7. Znajomość niniejszego Regulaminu należy do obowiązków wszystkich użytkowników Platformy.  8. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem jest warunkiem korzystania z Platformy.  

III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin obejmuje następujące  usługi świadczone drogą elektroniczną:  

1. Dostęp do treści i materiałów zawartych na Platformie.  

2. Otrzymywanie przez Użytkownika drogą elektroniczną na podany adres mail podczas rejestracji  informacji handlowych oraz treści na temat materiałów umieszczanych na platformie. 

3. Udział w Konkursach, organizowanych przez Usługodawcę na podstawie odrębnych Regulaminów. IV. Logowanie do Platformy  

1. Użytkownik korzystający z Platformy może założyć konto i uzyskać dostęp do wszystkich  funkcjonalności Platformy.  

2. Każdy Użytkownik może założyć na Platformie tylko jedno konto.  

3. Podczas zakładania konta należy wypełnić Formularz rejestracyjny.  

4. Zabrania się umieszczania w Formularzu treści o charakterze bezprawnym.  

5. Aby wysłać Formularz rejestracyjny i zakończyć procedurę rejestracyjną, niezbędna jest akceptacja  Regulaminu Platformy i Polityki prywatności.  

6. Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza, na adres e-mail podany w Formularzu zostanie dostarczony  mail aktywacyjny. Po aktywacji konta proces rejestracji dobiega końca.  

7. Po zakończeniu rejestracji i założeniu konta, Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego profilu na  Platformie, za pomocą którego może dodawać treści na platformie, komentować treści dodawane  przez Administratora i innych użytkowników. 

8. Z poziomu swojego konta, Użytkownik będzie mógł korzystać ze wszystkich możliwości, jakie  oferuje Platforma, w tym uzyskiwać informacje dotyczące nowości wprowadzanych przez  Administratora, a także o bieżących konkursach, realizowanych przez Administratora.  

9. Administrator może:  

(a)odmówić założenia Profilu każdej osobie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub  uzasadnionym interesem Administratora;  

(b) zwrócić się do Użytkownika o potwierdzenie i / lub skorygowanie podanych przez niego danych  osobowych, jeżeli zachodzi podejrzenie, iż dane podane przez niego na Profilu nie są prawdziwe;  (c) zablokować lub usunąć profil Użytkownika jeżeli:  

zachodzi podejrzenie, iż podane przez Użytkownika dane nie są prawdziwe,  Użytkownik łamie postanowienia Regulaminu.  

(d) Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Akademii Diversey i zażądać  usunięcia jego danych osobowych. 

V. Zakres użytkowania  

1. Przeznaczeniem Platformy jest jej wykorzystanie w celach edukacyjnych oraz szkoleniowych. 

2. Platforma została stworzona w celu dostarczenia aktualnej wiedzy bazującej na rozwiązaniach oraz doświadczeniach zawodowych Administratora dotyczących wykorzystania urządzeń, produktów i  usług. 

3. Dostęp do treści i materiałów zamieszczonych na Platformie jest bezpłatny.  

4. Korzystanie z dostępu do Platformy, materiałów i innych usług dostępnych na Platformie jest  dobrowolne.  

5. Platforma może być używana jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w  Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu  Usługodawcy przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. 

6. Właścicielem autorskich praw do serwisu Akademia Diversey jest Administrator. Zabronione jest  kopiowanie i wykorzystywanie elementów Akademii Diversey, jak również materiałów  udostępnianych na jego łamach, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Administratora 

VI. Konkursy  

1. Zarejestrowani Użytkownicy Platformy mogą korzystać z Konkursów realizowanych przez  Usługodawcę na podstawie odrębnych regulaminów.  

2. W przypadku organizacji Konkursu, informacje o nim będą umieszczone na Platformie ze  wskazaniem czasu trwania. Ponadto, informacje o organizacji Konkursów Użytkownik otrzymuje na  adres e-mail podany przy rejestracji.  

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Użytkownik może przystąpić na zasadach określonych w  Regulaminie takiego Konkursu. Regulaminy Konkursów będą dostępne na Platformie w okresie  trwania Konkursu.  

VII. Wymagania techniczne, zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet  

1. W celu skorzystania z Platformy Usługodawcy, Usługobiorca musi spełnić co najmniej poniższe  wymagania techniczne:  

(a) dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym umożliwiającym przeglądanie stron  internetowych;  

(b) mieć dostęp do sieci internet;  

(c) posiadać konto e-mail;  

(d) posiadać dostęp do witryn www za pośrednictwem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki  stron WWW; 

(e) posiadać nowoczesną przeglądarkę internetową, która wspiera najnowsze technologie HTML 5 i  CSS 3.  

2. Niespełnienie przez Użytkownika wymagań technicznych wskazanych w punkcie powyżej (w  szczególności odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub  oprogramowania) oraz innych urządzeń może prowadzić do braku możliwości korzystania z  Platformy.  

3. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych na podstawie Regulaminu nie wiąże się dla  Użytkownika ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą  elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci  teleinformatycznej.  

VIII. Dane osobowe Użytkowników  

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia  Użytkownikom korzystania z Akademii Diversey oraz przekazywania informacji o usługach i  produktach oferowanych przez Administratora. Dane są przetwarzane zarówno w sposób  zautomatyzowany przez system Akademię Diversey, w tym również w formie profilowania, a także w  sposób niezautomatyzowany jednak wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (jest to  niezbędne do wykonania umowy – umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług) oraz art. 6 ust. 1  lit. c) RODO (jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)  oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzw. uzasadniony interes administratora polegający na oferowaniu  produktów i usług).  

3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż  konieczny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z realizacji umów oraz przepisów prawa.  

4. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, z  wyjątkiem sytuacji, w której o przekazanie danych zwróci się podmiot uprawniony do ich uzyskania  na podstawie obowiązującego prawa (np. sąd lub organ ścigania) wskazując jego podstawę prawną.  5. Każdemu Użytkownikowi, w odniesieniu do podanych przez Niego danych osobowych przysługują  następujące prawa :  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  

c) prawo do przenoszenia danych;  

d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);  e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

Żądanie realizacji każdego z powyższych praw każdy Użytkownik może zgłosić w dowolnym  momencie na adres kontakt@akademiadiversey.pl . 

6. Niezależnie od prawa do żądania realizacji powyższych praw każdemu Użytkownikowi przysługuje  prawo do wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do organu  nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

IX. Cookies  

1. W celu zbierania informacji o Użytkownikach, Administrator stosuje mechanizm “cookies”, tj.  plików tekstowych, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Powyższe  pliki umożliwiają rozpoznanie Użytkownika przy ponownym połączeniu ze stronami Akademii  Diversey, nie służą one jednak do identyfikacji konkretnych Użytkowników, w szczególności na ich  podstawie Administrator nie ustala tożsamości Użytkowników.  

2. Administrator używa plików cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach w celu: 

1) ułatwienia Użytkownikowi poruszania się po Akademii Diversey;  

2) przygotowywania i prowadzenia badań oraz sondaży;  

3) tworzenia statystyk;  

4) weryfikacji i rozwoju oferty świadczonych usług;  

5) udostępniania Użytkownikom spersonalizowanych usług;  

6) kierowania do Użytkowników spersonalizowanych, odpowiadających ich zainteresowaniom  reklam;  

7) uniknięcia zbyt częstego prezentowania tej samej reklamy temu samemu Użytkownikowi.  3. Pliki cookies są ustawiane przy “wejściu” i “wyjściu” Użytkownika z Akademii Diversey. W żaden  sposób nie niszczą systemu w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób  działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych  Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.  4. Każdy Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików cookies na jego urządzeniu  końcowym. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne  przyjmowanie plików cookies. Każdy Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak,  aby:  

1) pliki cookies były blokowane w całości lub części, lub  

2) każdorazowo w momencie kiedy pliki cookies są wysyłane na urządzenie pojawiał się komunikat.  

X. Zakres odpowiedzialności Administratora  

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące  przepisy prawa.  

2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Akademii Diversey było możliwe dla Użytkowników  korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,  typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje jednak i nie  odpowiada za to, że każda kombinacja czynników wymienionych w zdaniu poprzedzającym umożliwi  korzystanie z wszystkich Usług.  

3. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania  Akademii Diversey.  

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:  

1) korzyści utraconych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z funkcjonowaniem lub  brakiem funkcjonowania Akademii Diversey;  

2) niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie:  a) nastąpiło z winy nieumyślnej,  

b) spowodowane było przez osoby trzecie.  

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie  przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła i loginu, za wyjątkiem  sytuacji gdy nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Administratora.  

XI. Składanie reklamacji  

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących dostępu do Platformy oraz  innych usług. Reklamacje mogą być składane w szczególności z tytułu braku lub nienależytego  dostępu do usług.  

2. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z wykorzystywaniem platformy na adres  e-mail reklamacje@akademiadiversey.pl . 

3. Administrator dołoży wszelkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w przypadku ich  wystąpienia na miarę możliwości technicznych w terminach określonych przez zewnętrznego  dostawcę Platformy. 

4. Administrator nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się na platformie spełnią  oczekiwania i wymagania Użytkownika oraz że ich funkcjonowanie na urządzeniu Użytkownika będzie  całkowicie wolne od błędów i że jest ono zgodne z każdym systemem operacyjnym, na którym jest  używany. Administrator nie odpowiada za ewentualne szkody Użytkownika poniesione w wyniku  nieprawidłowego funkcjonowania platformy.  

XII. Postanowienia pozostałe  

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w  Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej:  www.akademiadiversey.pl w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.  2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez konieczności uprzedniego  powiadomienia Klientów i Użytkowników, zmian:  

1) oprogramowania Akademii Diversey, w tym oprogramowania służącego do świadczenia Usług;  2) szaty graficznej Akademii Diversey, w tym szaty graficznej stron wykorzystywanych do  udostępniania Usług;  

3) funkcjonalności Akademii Diversey, w tym funkcjonalności profilu Użytkownika na Akademii  Diversey.  

3. Korespondencję związaną z funkcjonowaniem Akademii Diversey Administrator kieruje na adres  poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Profilu.